A & 1 Group tập trung vào các bộ phận thẩm mỹ và xử lý bề mặt liên quan đến ngoại hình kim loại.